Επικοινωνήστε Μαζί μας

Επικοινωνήστε μέσω email, τηλεφώνου, ή φαξ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

φαξ 22660484
 
Mailing address:
TAX DEPARTMENT
MINISTRY OF FINANCE
1471 NICOSIA

Fax 22660484
Email: hq@tax.mof.gov.cy
Χρήσιμα τηλέφωνα Επικοινωνίας και Διευθύνσεις Κεντρικών και Επαρχιακών Γραφείων
Useful Telephone Numbers and Contact Addresses